th | en

ตุลาคม 2559

บริษัทฯ เราก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2530 อันเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของเราในการเข้ามาในอุตสาหกรรมงานก่อสร้างระบบท่อ ในช่วงปี พ.ศ. 2524-2542 อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ทำให้เราได้มีโอกาสเข้ามาสู่ธุรกิจการแปรรูปชิ้นงานเหล็กและเติบโตขึ้นเป็นลำดับ และในปี พ.ศ.2551 เราก็ได้เริ่มธุรกิจแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) โดยใช้ทักษะความชำนาญที่ BTW ได้พัฒนาและสั่งสมมาตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษ

โมเดลธุรกิจของ BTW คืออะไร?

กลุ่มธุรกิจของ BTW สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มงานแปรรูปและประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) งานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) และบริการอื่นๆ กลุ่มลูกค้าหลักของเราก็คือผู้รับเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) หรือเจ้าของโครงการ ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมและพลังงาน ที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งในทวีปออสเตรเลีย เอเชีย ยุโรป และอเมริกา

การแปรรูปและประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ถือเป็นวิธีการผลิตแบบหนึ่งที่ใช้กับโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งจะเริ่มจากการออกแบบขั้นต้น งานวิศวกรรม การเขียนแบบ การวางแผนโครงการ แล้วจึงเริ่มต้นกระบวนการผลิต การผลิตในลักษณะนี้จำเป็นต้องอาศัยมาตรฐานทางวิศวกรรมขั้นสูงเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับงานโครงสร้าง ระบบท่อ ระบบไฟฟ้า ความปลอดภัย ความทนทานต่อสภาวะที่มีแรงดันสูง และในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการระดับแนวหน้าของประเทศไทยในเรื่องของระบบท่อ ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการติดตั้งระบบท่อสำหรับโรงไฟฟ้าเกือบทุกโครงการ และจากการควบคุมคุณภาพและการส่งมอบงานตรงต่อเวลาของเราที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทำให้ปัจจุบันเรามียอดขายที่รอการรับรู้รายได้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาท

โรงงานตั้งอยู่ที่ใดบ้าง?

เรามีโรงงาน 2 แห่ง อยู่ที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงงานสัตหีบมีพื้นที่ 174,454 ตารางเมตร ส่วนโรงงานฉะเชิงเทรามีพื้นที่ 89,716 ตารางเมตร มีกำลังการผลิตรวมทั้งสองแห่งประมาณ 4,000 ตันต่อเดือน โรงงานสัตหีบซึ่งเป็นโรงงานหลักนั้นตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือพาณิชย์น้ำลึก ทำให้เราสามารถลดต้นทุนการขนส่ง โดยผลิตและส่งสินค้าผ่านท่าเรือได้โดยสะดวก เปรียบเทียบกับผู้ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็กรายอื่น ที่มีข้อจำกัดเรื่องความกว้างของถนนในการขนส่งชิ้นงานจากโรงงานไปยังท่าเรือ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่เรามีเหนือคู่แข่งในประเทศไทย

เพราะเหตุใด BTW จึงตัดสินใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย?

เราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เพื่อเป็นการยกระดับคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจของเรา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ เช่นสามารถเข้าร่วมประมูลโครงการใหญ่ๆ มูลค่า 400-500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เปรียบเทียบกับในอดีตโครงการมูลค่าสูงสุดที่เราเคยได้จะอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น เรามาสู่จุดนี้ได้เพราะความน่าเชื่อถือของบริษัท ประกอบกับการมีศักยภาพและสถานะทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่งและเติบโตมาโดยตลอด ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในสายตาของลูกค้าเรา นอกจากนั้น เรายังมีแผนการขยายและลงทุนในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพอีกทั้งลดระยะเวลาการผลิตเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้การเป็นบริษัทจดทะเบียนยังช่วยลดต้นทุนทางการเงินของเราลงได้อย่างมีนัยยะ ซึ่งสามารถนำผลประโยชน์ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการผลิตและบุคลากรได้

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ BTW แตกต่างจากคู่แข่ง?

สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งก็คือทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน และสถานที่ตั้งโรงงาน ตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษที่ผ่านมาเราได้พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมและการผลิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญสำหรับอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งทำให้เราสามารถรับงานที่ต้องใช้ความชับซ้อนหรือความหลากหลายทางวิศวกรรมจากลูกค้าทั้งปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องของสถานที่ตั้ง เรามีข้อได้เปรียบเนื่องจากโรงงานเราอยู่ใกล้ท่าเรือสัตหีบ ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง สามารถดำเนินงานจนจบในที่เดียว และเนื่องจากโรงงานเราตั้งอยู่ในประเทศไทย ต้นทุนเรื่องค่าแรงงานจึงยังเป็นข้อได้เปรียบ

ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจนี้คืออะไร?

เราเชื่อว่าความผันผวนของรายได้คือความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของเรา เนื่องจากรายได้หลักเป็นลักษณะงานโครงการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการให้บริการรับจ้างผลิตตามคำสั่งของลูกค้าตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ผลประกอบการของเราจึงขึ้นกับจำนวนโครงการที่ประมูลได้ มูลค่าของโครงการ และความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ ความต่อเนื่องของโครงการที่ประมูลได้และการกระจายรายได้ของบริษัทให้หลากหลายเป็นวิธีการสำคัญที่จะทำให้เรามีผลประกอบการที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

เพื่อบรรเทาความเสี่ยงนี้ เราจึงให้ความสำคัญกับการใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการขยายฐานลูกค้าทั้งในด้านภูมิประเทศ อุตสาหกรรม และประเภทของโครงการ อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือการให้คุณค่าและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าในระยะยาวโดยการส่งมอบงานคุณภาพและให้บริการที่ดีที่สุด นอกจากศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็กที่เป็นจุดแข็งที่สำคัญแล้ว เรายังคงสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในอุตสาหกรรมหนักต่างๆ เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียน และ โครงการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะสร้างรายได้ประจำที่แตกต่างไปจากรายได้ลักษณะงานโครงการให้กับเรา

คุณมองภาพ BTW อย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า?

วิสัยทัศน์ของเราในอีก 5 ปีข้างหน้า เราจะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในธุรกิจอุตสาหกรรมหนักที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าธุรกิจหลักของเราในการให้บริการแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก จะกลับมาสู่ช่วงสูงที่สุดอีกครั้งเมื่อระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่นทอง น้ำมัน และถ่านหินเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้โครงการลงทุนในอุตสาหกรรม เหมืองแร่ ปิโตรเคมี น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เริ่มดำเนินการต่อ ส่งผลให้ความต้องการในงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และงานแปรรูปชิ้นงานเหล็กเพิ่มขึ้น ด้วยจุดแข็งของเราในด้านความชำนาญทาง การผลิต ความได้เปรียบของสถานที่ตั้งโรงงาน คณะทำงานที่ประกอบด้วยวิศวกรและช่างที่มีทักษะสูงและประสบการณ์ยาวนาน อีกทั้งผลงานในอดีตขนาดใหญ่ที่สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด สำหรับโครงการระดับโลกหลายโครงการ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเจ้าของโครงการ และผู้รับเหมาหลักของโครงการทั่วโลก

ด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทประกอบกับสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน เราวางเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปยังพลังงานหมุนเวียนหรือในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ของเรานี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างกระแสรายได้แล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ประจำและความสามารถในการทำกำไรอย่างมีเสถียรภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา ที่ BTW เราไม่เคยหยุดนิ่งและคาดหวังโอกาสในการลงทุนที่น่าตื่นเต้นในปีที่จะถึงนี้