ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  2563 2562 2561
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)      
รายได้รวม 1,473.33 1,440.99 1,280.01
รายได้จากการรับจ้างการผลิต 1,437.06 1,409.01 1,236.79
ต้นทุนจากการรับจ้างการผลิต 1,302.17 1,524.45 1,200.11
กำไรขั้นต้น 134.89 (115.44) 36.68
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 76.43 (181.02) (20.14)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 42.93 (198.80) (24.84)
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)      
สินทรัพย์รวม 1,784.31 1,920.79 1,744.63
หนี้สินรวม 621.39 801.73 400.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,162.92 1,119.06 1,343.88
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 9.39 (8.19) 2.97
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 5.18 (12.56) (1.57)
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 2.91 (13.80) (1.94)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 88.86 106.76 93.36
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 71.56 74.84 101.19
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 49.08 42.49 54.66
ระยะเวลารับเงินรายได้รับล่วงหน้าเฉลี่ย (วัน) 5.95 8.07 17.01
Modified cash cycle* (วัน) 105.40 131.04 122.88
อัตราความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.49 (15.93) (115.95)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.53 0.72 0.30
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) N.A. N.A.  N.A.
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.51 1.48 1.78
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 (0.26) (0.03)

* Modified cash cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้ + ระยะเวลาขายสินค้า - ระยะเวลาชำระหนี้ - ระยะเวลารับเงินรายได้รับล่วงหน้า

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 314 2151-2 ต่อ 303

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อเรา

ir@btw.co.th