การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต รวมไปถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในเบื้องต้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป


วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
20/02/67 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/66-31/12/66
21/02/66 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/65-31/12/65
22/02/65 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/64-31/12/64
23/02/64 09/03/64 07/05/64 เงินปันผล 0.02 บาท 01/01/63-31/12/63
25/02/63 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/62-31/12/62
26/02/62 12/03/62 24/04/62 เงินปันผล 0.02 บาท -
20/02/61 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/60-31/12/60
23/02/60 08/03/60 09/05/60 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/60-31/03/60
10/08/59 24/08/59 09/09/59 เงินปันผล 0.27 บาท 01/01/59-10/08/59

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 314 2150-52 ต่อ 304

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อเรา

ir@btw.co.th