การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (วันที่เผยแพร่ 2 พฤษภาคม 2567)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (วันที่เผยแพร่ 20 มีนาคม 2567)
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     แบบ ก.
ดาวน์โหลด
     แบบ ข.
ดาวน์โหลด
     แบบ ค.
ดาวน์โหลด
รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 (วันที่เผยแพร่ 20 มีนาคม 2567)
ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
คําประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ คำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     แบบ ก.
ดาวน์โหลด
     แบบ ข.
ดาวน์โหลด
     แบบ ค.
ดาวน์โหลด
รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
คําประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ คำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     แบบ ก.
ดาวน์โหลด
     แบบ ข.
ดาวน์โหลด
     แบบ ค.
ดาวน์โหลด
รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
คําประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ คำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     แบบ ก.
ดาวน์โหลด
     แบบ ข.
ดาวน์โหลด
     แบบ ค.
ดาวน์โหลด
รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
 
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอ คำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     แบบ ก.
ดาวน์โหลด
     แบบ ข.
ดาวน์โหลด
     แบบ ค.
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
 
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอ คำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     แบบ ก.
ดาวน์โหลด
     แบบ ข.
ดาวน์โหลด
     แบบ ค.
ดาวน์โหลด
 
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอ คำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     แบบ ก.
ดาวน์โหลด
     แบบ ข.
ดาวน์โหลด
     แบบ ค.
ดาวน์โหลด
 
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     แบบ ก.
ดาวน์โหลด
     แบบ ข.
ดาวน์โหลด
     แบบ ค.
ดาวน์โหลด
 
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2560
ดาวน์โหลด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 314 2150-52 ต่อ 304

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อเรา

ir@btw.co.th