การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     แบบ ก.
ดาวน์โหลด
     แบบ ข.
ดาวน์โหลด
     แบบ ค.
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
 
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอ คำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     แบบ ก.
ดาวน์โหลด
     แบบ ข.
ดาวน์โหลด
     แบบ ค.
ดาวน์โหลด
 
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอ คำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     แบบ ก.
ดาวน์โหลด
     แบบ ข.
ดาวน์โหลด
     แบบ ค.
ดาวน์โหลด
 
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ  
     แบบ ก.
ดาวน์โหลด
     แบบ ข.
ดาวน์โหลด
     แบบ ค.
ดาวน์โหลด
 
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2560
ดาวน์โหลด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 314 2151-2 ต่อ 303

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

ติดต่อเรา

ir@btw.co.th